Adatkezelési tájékoztató

A Lifestyle by BioTechUSA

weboldalának és mobil alkalmazásának


Adatkezelési tájékoztatója

Az érintett személyes adatainak kezeléséről


Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Lifestyle by BioTechUSA ( a továbbiakban: Szolgáltató/adatkezelő) adatkezelői tevékenységéhez fűződő, weboldal és mobil alkalmazása működtetésével kapcsolatos tájékoztatóját tartalmazza az érintettek részére, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó, személyes adatok védelmének biztosítását szolgáló jogszabályoknak való megfelelés céljából.


A személyes adatok biztonsága érdekében adatkezelőként megtesszük a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy:


 1. egyrészről shapeupapp.com és a lifestyleapp.biotechusa.hu weboldalon történő tájékozódás és vásárlás során,


 2. másrészről a „Lifestyle by BioTechUSA elnevezésű mobil alkalmazásunk használata során online felhasználóink számára a személyes adataik kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk, továbbá elősegítsük az Ön, mint érintett személy jogainak gyakorlását.


  Így a jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a weboldal és a mobil alkalmazás használatával kapcsolatos online adatkezelésekre terjed ki, valamint tartalmazza a Szolgáltató közösségi média jelenlétét érintő adatkezelésekről való tájékoztatást.


  Jelen Tájékoztató szövegének és tartalmának harmadik személy által, hozzájárulás nélkül történő saját célú vagy mást illető felhasználása, másolása, a teljes szövegezés vagy bármely szövegrész átvétele kizárt, arra kizárólag a jelen tájékoztatót készítő ügyvéd jogosult. A Szolgáltató saját hatáskörén belül jelen Tájékoztató szövegét adatkezelési gyakorlatának megfelelően megváltoztathatja.


  Jelen Tájékoztató a Szolgáltató székhelyén elérhető Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) mellékletét képezi. A Tájékoztató tartalmát kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

  1. fejezet

   Az adatkezelő és az adatfeldolgozók megnevezése


   Adatkezelő megnevezése


   A jelen Tájékoztató kiadója, egyben Adatkezelő/Szolgáltató:

   Diet and Wellness sp. z o.o.

   Székhely: Varsó, at ul. Modelowa 3, 02-797 Adószám: 5252544624

   Cégjegyzékszám: KRS 0000440420 E-mail cím: [email protected]

   a továbbiakban: Lifestyle by BioTechUSA, Lifestyle by BioTechUSA , Diet and Wellness, Adatkezelő vagy Szolgáltató


   Adatfeldolgozók megnevezése


   A Lifestyle by BioTechUSA mint Szolgáltató minősül adatkezelőnek az érintett személyes adatainak kezelése során. A weboldal, a mobil alkalmazás, az online értékesítés, valamint a szolgáltatás üzemeltetéséhez azonban adatfeldolgozónak minősülő szerződéses partnerek segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozókat az így megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a közte és adatkezelő Szolgáltató között létrejött szerződésnek megfelelően, feladatai teljesítése erejéig kezeli.


   Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon és a mobil alkalmazáson keresztül szolgáltatott adatok vonatkozásában az alábbi pontokban foglalt adatfeldolgozó partnereink kivételével más, az érintett által szolgáltatott adatok vonatkozásában a kezelt adatokra nem lát rá.


   Az adatfeldolgozó igénybevételéhez adatkezelőnek a jogszabály értelmében nem kell külön kérnie az érintett személy előzetes beleegyezését, de szükséges az érintettek tájékoztatása. Ennek megfelelően Szolgáltató tájékoztatja az érintetteket azon adatfeldolgozó adatairól és elérhetőségéről, ahova Szolgáltató a weboldal és a szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben az érintettek személyes adatainak biztonsága, a gyorsabb és kényelmes ügyintézés érdekében személyes adatot továbbíthat, és amelyeket adatfeldolgozó kizárólag az arra meghatározott célból kezelhet.


   1. Tárhelyszolgáltató partner


    Szolgáltató a weboldala működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, akinek hozzáférése lehet – így mindössze az adatokra való rálátás, megtekintés lehetőségének mértékéig kezeli – az érintett személyes adatait a jelen pontban foglaltaknak megfelelően.


    Adatfeldolgozó megnevezése: Google Cloud Platform (Google Cloud Poland Sp. z o.o.)

    Székhely: Emilii Plater no. 53. 00-113 Warsaw Poland

    Bővebb információt partnerünk adatkezelési tevékenységéről itt talál: https://cloud.google.com/contact


    Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működése, üzemeltetése, a felhasználó részére kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.


    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


    Az adatkezelés ideje: az adatkezelő és adatfeldolgozó között fennálló szerződés megszűnéséig vagy érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart azzal, hogy a kapcsolatfelvétel vagy a regisztráció során megadott személyes adatokra tárhelyszolgáltatónak legfeljebb rálátása lehet, azokat más módon nem kezeli, nem továbbítja, az adatok a szerveren nem tárolódnak, azok közvetlenül Szolgáltató zárt rendszerébe érkeznek be.


    Kezelt adatok köre: az online előfizetés és regisztráció során megadott adatok.


   2. Online és mobil alkalmazáson belüli internetes fizetési szolgáltatást elősegítő adatfeldolgozó partner Adatfeldolgozó megnevezése: App Store (Apple Distribution International)

    Székhely: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Ireland

    >Bővebb információt partnerünk adatkezelési tevékenységéről itt talál: https://www.apple.com/legal/privacy/contact/


    Adatfeldolgozó megnevezése: Google Play (Google Ireland Limited)

    Székhely: Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland

    Bővebb információt partnerünk adatkezelési tevékenységéről itt talál: https://support.google.com/googleplay/gethelp


    Adatfeldolgozó megnevezése: PayU (PayU Spółka Akcyjna)

    Székhely: ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań, Polska

    Bővebb információt partnerünk adatkezelési tevékenységéről itt talál: [email protected]


    Az adatkezelés célja: az online előfizetés vásárlás, valamint a mobil alkalmazáson belüli előfizetés vásárlás működésének biztosítása, a kívánt termék megvásárlásának biztonságos elektronikus fizetéssel történő lebonyolítása.


    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, jogi kötelezettség teljesítése.


    Az adatkezelés ideje: Adatfeldolgozó az adatokat szolgáltatásnyújtása érdekében kezeli, így ennek a megvalósulásáig, legkésőbb a szerződés megszűnéséig kezeli a rábízott adatokat. Ettől csak akkor tér el, ha egyéb cél miatt is szükséges az adatok kezelése: Jogi kötelezettség teljesítése: Számlázás, könyvelés; Ügyfélpanaszkezelés; Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megakadályozása. Ezen esetekben az adatkezelés pontos idejéről adatfeldolgozó partnerünk adatkezelési tájékoztatójából, illetve a megjelölt kapcsolatfelvételi lehetősége vagy e-mail címen keresztül tájékozódhat.


    A kezelt adatok köre: Azok az adatok, amiket adatfeldolgozó adatkezelőtől, mint Szolgáltatótól kap meg annak érdekében, hogy a fizetést és az arra vonatkozó tájékoztatást teljesíteni tudja: A vásárlással kapcsolatos adatok (vásárlás összege, részletes kosártartalom). Átutalásos fizetés teljesítéséhez szükséges adatok (név, e-mail). Azok az adatok, amik a bankkártyával és átutalással történő fizetési tranzakció során keletkeznek: Tranzakciós adatok (fizetési tranzakciók azonosítói, dátuma, tartalma).


   3. Számlázó szolgálatatást végző adatfeldolgozó partner Adatfeldolgozó megnevezése: Atena Sp. z o.o.

   Székhely: Indiry Gandhi 15/4 02-776 Warszawa, Polska

   Bővebb információt partnerünk adatkezelési tevékenységéről itt talál: [email protected]


   Az adatkezelés célja: Adatfeldolgozó partnerünk részére az érintettek számára kiállítandó számlához szükséges adatok kerülnek átadásra, melyeket az adatfeldolgozó egy online rendszerben tárol, és az adatkezelő által megadott paraméterekkel az adatkezelő nevében számlát állít ki.


   Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevételével az érintett hozzájárulása, adatfeldolgozó adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonya keretében a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezeli az átadott adatokat.


   Az adatkezelés ideje: az adatkezelő és adatfeldolgozó között fennálló szerződés megszűnéséig vagy érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.


   A kezelt adatok köre: az érintett neve, címe, számlázási adatai és a számla egyes tételei.


  2. fejezet Fogalommeghatározások


   E Tájékoztató alkalmazásában – összhangban a GDPR Rendelet 4. cikkével:


   1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

    vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

   2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

   3. „adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

   4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

   5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

   6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

   7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

   8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

   9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

   10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

   11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   12. „hozzájárulás”: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

   13. „tiltakozás”: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

   14. „adatfeldolgozás”: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

   15. „adattovábbítás”: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

   16. „nyilvánosságra hozatal”: Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

   17. „adattörlés”: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

   18. „adatállomány”: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.


  3. fejezet Alapelvek

   1. Általános információk Az adatkezelés célja:

    Az Ön személyes adatait a megkötött Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez és jogok

    érvényesítéséhez, valamint marketing céljából kezeljük. Továbbá a Diet and Wellness által végzett adatkezelés célja az esetleges követelések behajtása vagy az Adatkezelő jogilag megalapozott érdekeinek védelme. Abban az esetben, ha hozzájárult a személyes adatai marketing célokból történő kezeléséhez, a «Diet and Wellness» ebből a célból kezeli az adatait, azaz, Önnek marketing információkat, valamint a termékeiről és szolgáltatásairól ajánlatokat küldhet.


    A személyes adatok kezelésének jogalapja:

    Az elektronikus úton végzett szolgáltatásra kötött szerződés, a személyes adatok marketing célú felhasználása esetén a hozzájárulása. A Diet and Wellness tájékoztatja, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja annak az adatkezelésnek az érvényességét, amelyre a hozzájárulás visszavonása előtt került sor. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja, hogy a lehető legjobb színvonalú szolgáltatást nyújthassuk Önnek, az Adatkezelő törvényes célja.


    Információk a személyes adatok címzettjeinek kategóriáiról:

    Az Ön személyes adatai kizárólag az alábbi személyeknek hoztatók tudomására vagy adhatók át:


    - a Diet and Wellness dolgozóinak és együttműködő partnereinek, akik a munkaköri kötelezettségeik végrehatásával összefüggésben meghatalmazással rendelkeznek személyes adatok kezelésére,

    - a szolgáltatásaink igénybevételében az Önök rendelkezése alapján közvetítő jogalanyoknak,

    - a Diet and Wellness számára műszaki és szervezési szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek, ezen szolgáltatások teljesítéséhez szükséges körben, de kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott partnereknek; könyvelési szolgáltatásokat nyújtó könyvelő cégeknek, jogi tanácsadást és perképviseletet nyújtó cégeknek (irodáknak), fuvarozó cégeknek és a jelen tájékoztatóban

    - meghatározott további partnereknek;

    - jogszabályok alapján feljogosított szervezeteknek.


    A személyes adatok átadása harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek:

    A Diet and Wellness nem adja át az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli címzettnek.


    A személyes adatai tárolásának időtartama:

    A Diet and Wellness a személyes adatait Ön által kiválasztott szolgáltatások szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, valamint a polgári jogi követelések elévülése számára nyitva álló ideig tárolja. A hozzájárulása alapján marketing célokból szerzett adatok kezelése a marketing célokra történő hozzájárulás érvényességének ideéig történik. Az adatok tárolásának időtartamáról bővebb információt az adatkezelés egyes formáinál talál.


   2. Szolgáltatóként az adatkezeléssel érintettek személyes adatainak kezelését – összhangban a GDPR Rendelet 5. cikkével – az alábbi elvek figyelembevételével végezzük:


    1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzzük.


    2. Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.


    3. Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk, így nem kérjük az érintettől olyan adat közlését, amely nem szükséges valamely szolgáltatásunk megfelelő teljesítéséhez, biztosításához.


    4. Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamely személyes adata pontatlanul került megadásra vagy általunk pontatlanul lett feltüntetve kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk a [email protected] e-mail címre küldött levelében annak érdekében, hogy mielőbb pontosíthassuk azt.


    5. Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Ennek érdekben figyelembe vesszük, hogy az érintett által szolgáltatott személyes adatok tárolására csak a szükséges ideig kerüljön sor, amely időtartam függ a szolgáltatásnyújtás idejétől, jogszabályi követelményektől, valamint az érintett hozzájárulásától, így minden adatkezelési tevékenységünk tekintetében más és más időtartam meghatározása válhat szükségessé.


    6. Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon végzzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.


    7. Elszámoltathatóság elve: Felelős adatkezelőként az 1–6. pontoknak való megfelelésért, szükség esetén felkészültek vagyunk e megfelelés igazolására.


  4. fejezet

   A érintett személyes adatainak jogszerű kezelése


   1. [Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján]

    1. Weboldalunkon az előfizetés vásárlása során, valamint mobil alkalmazásunk használata, a regisztráció és az alkalmazáson belüli előfizetés vásárlás során elsősorban az érintett hozzájárulása alapján kezeljük a jelen Tájékoztató V. fejezetében foglalt személyes adatokat. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelés kezdetét megelőzően kérjük. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ezen célokat a jelen Tájékoztató V. fejezete tartalmazza. Mind a weboldal, mind a mobil alkalmazás használata esetén az ott közzétett jelen adatvédelmi tájékoztató megismerése után az erre vonatkozó négyzet kipipálásával érintett hozzájárulását adja a jelen Tájékoztatóban foglalt céloknak megfelelő adatkezeléshez.


    2. Tájékoztatjuk azon kötelességünkről, miszerint ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell jeleznünk, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel, valamint az nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket. Az érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozat bármely olyan része, amely nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, kötelező erővel nem bír.


    3. Tájékoztatjuk továbbá, hogy ahhoz, hogy az érintett hozzájárulása Szolgáltató tájékoztatásán alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában kell lennie az adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával. A hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett nem rendelkezik valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás anélküli megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna. Szolgáltató adatait jelen Tájékoztató I. fejezetében, az adatkezelés céljait jelen Tájékoztató V. fejezetében találja.

    4. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Szolgáltatóként nem köthetjük a szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek az adott szerződés teljesítéséhez. Amennyiben Szolgáltató és az érintett között szerződéses jogviszony jön létre, annak előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges lehet további személyes adatok bekérése, amelyet külön levelezésben egyeztetünk. Amennyiben a szerződéskötésre végezetül nem kerül sor, a megadott adatokat töröljük rendszerünkből.


    5. A hozzájárulás visszavonásának lehetőségét értehető, könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű módon kell lehetővé tennünk az érintett számára, továbbá az nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az érintett vissza kívánja vonni hozzájárulását, ezt a [email protected] címre küldött elektronikus levélben teheti meg. Visszavonás esetén az adatok törlését haladéktalanul elvégezzük és arról válasz e-mailben tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben jogi kötelezettségünk vagy szerződéses kötelezettségünk teljesítése miatt (pl. szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, könyvelési kötelezettség teljesítése) meghatározott adatainak további kezelése szükséges, erről válasz e-mailünkben tájékoztatjuk.


    6. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.


    7. Az érintett hozzájárulásnak önkéntesnek, azaz mindenfajta külső befolyástól mentesnek kell lennie, jogalapként akkor szolgálhat, ha valódi választási lehetőség áll az Ön rendelkezésére, és nem áll fenn a megtévesztés, a megfélemlítés, a kényszerítés vagy más jelentős negatív következmény veszélye a hozzájárulás megtagadása esetén. Az önkéntesség hiányában nem rendelkeznénk megfelelő jogalappal az adatkezeléshez. Természetesen hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz való hozzájárulását minden esetben önkéntes döntésére alapítjuk, választási lehetőségét maradéktalanul biztosítjuk.


    8. Mindamellett, hogy általános szerződési feltételeinknek megfelelően 16. életévét be nem töltött kiskorú nem veheti igénybe szolgáltatásainkat, fontosnak tartjuk a következő tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét: az adatkezeléshez való hozzájárulás jogalapjának egyik speciális esete az GDPR Rendelet 8. cikkében fogltalt kivétel, amelynek alapján 16 éven aluli kiskorúakat érintő adatkezelések jogszerűségéhez szükséges a szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Kérjük a szülői felügyeltet gyakorlókat, hogy amennyiben tudomásukra jut, hogy 16. életévét be nem töltött, szülői felügyeletük alatt álló gyermek szolgáltatásunkat igénybe venné, úgy erről haladéktalanul tájékoztassanak minket, hogy megtehessük az adatok törléséhez szükséges intézkedéseket.


   2. [Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége]

    A jelen Tájékoztatót weboldalunkon és mobil alkalmazásunkon belül könnyen elérhető módon hozzáférhetővé tesszük az érintettek számára. A Tájékoztató az érintettet így nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait Szolgáltató az Infotv. 6. § (5) bekezdése (érintett hozzájárulása) alapján kezeli, illetve arról, hogy kik jogosultak megismerni az adatokat. Tájékoztatásunk ennek keretében kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, amelyet a jelen tájékoztató IX., X. és XI. fejezetében talál.


   3. [A törvény által előírt jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés]

    A törvény által előírt jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk, hogy adatainak kezelése törvényi kötelezettségen alapul, ennek keretében az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik jogosultak megismerni az adatokat. Tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a jelen bekezdésben foglalt információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.


   4. [Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés]

   A személyes adat kezelhető abban az esetben is, ha az adatkezelés a Szolgáltató – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél az érdeknél magasabb rendű az érintett személyes adatai védelméhez és a magánélete tiszteletben tartásához való joga. Ez az érintett hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teheti az érintett adatkezelését, feltéve, ha a jogos érdek csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza az érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját. Az ilyen, érdekmérlegelésen alapuló adatkezelések esetében a fokozatosság elvének érvényesülésével és lehetőgés szerint a érintett jelenlétének biztosításával kell eljárnunk. Adatkezelőként a jogos érdeken alapuló adatkezelés jogszerűségéhez írásos érdekmérlegelési tesztet kell végeznünk és arról az érintetteket könnyen hozzáférhető módon tájékoztatnunk kell. Amennyiben érdekmérlegelésen alapuló adatkezelést végeznénk, jelen tájékoztatónkat ezen tájékoztatással kiegészítjük.


  5. fejezet

   Adatkezelés a Szolgáltató weboldalán, a mobil alkalmazás használata, valamint online vásárlás során és a Szolgáltató közösségi média felületein


   1. Kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval


    1. Az e-mail vagy telefonos megkeresés útján kapcsolatfelvételt kezdeményező természetes személy Szolgáltató részére a kapcsolatfelvétellel önkéntesen az alábbi információkat adhatja meg azzal, hogy Szolgáltató csak az érintett erre irányuló kifejezett kérése és hozzájárulása esetén tárolja azokat:

     1. neve (vezetéknév, keresztnév);

     2. telefonszáma;

     3. e-mail címe;

     4. üzenetében foglalt, az érintett által önkéntesen, esetlegesen közölt egyéb személyes adatok.


    2. A személyes adatok kezelésének célja: szolgáltatásunkkal kapcsolatos információk nyújtása, kapcsolatteremtés az érintett természetes személy felhasználó és Szolgáltató között. Az érintett személyre szabott kiszolgálása.


    3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel estén Szolgáltató ügyfélkezelést végző alkalmazottjával való kommunikáció során adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben az érintett vissza kívánja vonni hozzájárulását, ezt a [email protected] címre küldött elektronikus levélben teheti meg. Amennyiben az adatok további kezelésére jogi kötelezettségünk teljesítéséből vagy az (5) bekezdésben foglalt szerződéses adatkezelési tevékenységünkből adódóan nem áll fenn kötelezettségünk, az adatok törlését haladéktalanul elvégezzük és arról válasz e-mailben tájékoztatjuk az érintettet.


    4. A (2) bekezdésben foglalt személyes adatok címzettje kizárólag a Szolgáltató. Mikor az érintett személy felveszi Szolgáltatóval a kapcsolatot, a továbbított adatokra adatfeldolgozó vagy más harmadik személy nem lát rá, az adatok nem tárolódnak a tárhelyen, azok e-mailes kommunikáció során közvetlenül a kizárólag Szolgáltató által kezelt [email protected] című e-mail fiókba érkeznek. Telefonos vagy közvetlen személyes megkereséssel történő kommunikáció esetén, amennyiben adatfelvétel szükséges, azokat Szolgáltató viszi be saját, zárt rendszerébe.


    ( 5 ) A személyes adatok tárolásának időtartama a kapcsolatfelvételt követő 3 évig, de legkésőbb az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart. Amennyiben a kapcsolatfelvételből kifolyólag Szolgáltatóval szerződést köt az érintett, úgy adatainak további kezelésére szerződéses adatkezelési feltételeink irányadók.


   2. A weboldalon alkalmazott sütikkel kapcsolatos tájékoztatás


    A Lifestyle by BioTechUSA internetes webhely használatával Ön beleegyezik a süti fájlok jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelő használatába. Ha nem járul hozzá, hogy süti fájlokat használjunk, megfelelő módon módosítania kell a böngészője beállításait, vagy le kell mondania a Lifestyle by BioTechUSA internetes webhely használatáról.

    A sütik (ang. cookies) kis fájlok, amelyek az Ön számítógépére, táblagépére vagy telefonjára kerülnek elmentésre és eltárolásra, amikor első alkalommal meglátogatja a különböző weblapokat az Interneten. A süti általában tartalmazza annak a weblapnak nevét, ahonnét származik, a süti „élettartamát” (azaz, hogy meddig létezik), valamint egy véletlenszerűen generált, egyedi számot, ami a böngésző azonosítására szolgál, amelyről a honlappal létrejött a kapcsolat.

    A Lifestyle by BioTechUSA internetes webhelyen a sütik kétfélék lehetnek: szesszió (munkameneti) és tartós sütik. Az első csak addig marad az Ön eszközén, amíg a Lifestyle by BioTechUSA internetes webhelyet használja. A tartós sütik annyi ideig maradnak az eszközén, amennyi a beállított élettartamuk, vagy amíg el nem távolítja őket.

    A Lifestyle by BioTechUSA internetes webhely különféle fajtájú sütiket használ, főként olyanokat, amelyek a www.lifestyleapp.biotechusa.hu weblap működéséhez kellenek, a www.lifestyleapp.biotechusa.hu weblap látogatói aktivitásának követéséhez szükségesek, valamint lehetővé teszik, hogy a Felhasználó számára az érdeklődésének megfelelő reklámokat jelenítsenek meg.

    Az internetes böngészők többsége alapértelmezetten a sütik automatikus fogadására van beállítva. Ön módosíthatja beállításait úgy, hogy a sütiket blokkolja: mindet vagy egy részüket, pl. csak a harmadik féltől származókat, vagy hogy minden alkalommal üzenetet kapjon, amikor a sütik az eszközére kerülnek. Ne felejtse el azonban, hogy ha blokkolja az általunk alkalmazott sütiket, az negatív hatással lehet a Lifestyle by BioTechUSA webhely használatának kényelmére, például előfordulhat, hogy nem tud belépni a Lifestyle by BioTechUSA internetes webhely egyes területeire, vagy nem kap személyre szabott információkat a honlap böngészése közben. Lehetetlenné teszi számunkra azt is, hogy névtelen információkat gyűjtsünk az oldalaink használatáról, hogy folyamatosan javíthassuk a Lifestyle by BioTechUSA webhely tartalmát.


   3. A mobil alkalmazáson belüli regisztráció, valamint az online és applikáción belüli előfizetés vásárlás során megadott személyes adatok


    1. Az érintett hozzájárulása jogcímén a szolgáltatás nyújtásához szükséges weboldalas regisztráció és felhasználókezelés és vásárlás céljából kezeljük a mobil alkalmazás regisztrált felhasználóinak jelen pontban foglalt adatait:

     1. neve (vezetéknév, keresztnév);

     2. e-mail címe;

     3. számlázási neve és címe;

     4. fizetési adatok;

     5. neme, magassága, életkora, súlya (melyek különlegesnek minősülő, egészségügyi adatok).


    2. A személyes adatok kezelésének célja: A az előfizetés megvásárlásának elősegítése és biztosítása. A mobil alkalmazás egyes funkcióinak teljes körű használata.


    3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A jelen Tájékoztató egy ott közzétett linken át elérhető weboldalunkon, illetve a mobil alkalmazás letöltésekor. Az alkalmazás telepítéséhez szükséges a jelen tájékoztató megismerése és az abban foglaltak elfogadása. Amennyiben az érintett vissza kívánja vonni hozzájárulását – és így törölni kívánja regisztrációját – ezt a [email protected] címre küldött elektronikus levélben teheti meg, illetve szükséges a mobil alkalmazásból kijelentkeznie. Az adatok törlése végett haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot a mobil alkalmazást fejlesztő adatfeldolgozó partnerünkkel és elvégezzük az adat törlését, majd válasz e-mailben tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben jogi kötelezettségünk vagy szerződéses kötelezettségünk teljesítése miatt (pl. rendelés (előfizetés) teljesítése, számla kiállítása) meghatározott adatainak további kezelése szükséges, erről válasz e-mailünkben tájékoztatjuk. Mindemellett tájékoztatjuk arról, hogy felhasználói fiókjának törlésével főszabály szerint adatai is automatikusan törlésre kerülnek rendszerünkben.

    4. Az (1) bekezdésben foglalt személyes adatok címzettje Szolgáltató mint a mobil alkalmazást működtető adatkezelő.


    5. A személyes adatok tárolásának időtartama a regisztráció fennállásáig, de legkésőbb a törvényben előírt kötelező megőrzési időig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart. Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben online vásárlást végzett mobil alkalmazásunkon keresztül, úgy a szolgáltatás teljesítése érdekében az adatok tárolásának időtartama következő, (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően alakul.


    6. A fizetési adatok kezelésének célja: az érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése jogcímén a szolgáltatás nyújtásához szükséges online vásárláshoz szükséges szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, megvásárolt előfizetés biztosítása, számla kiállítása céljából kezeljük a mobil alkalmazásban regisztrált felhasználó és a nem regisztrált felhasználó, de vásárlóként szerződött természetes személynek az alábbi adatait (kezelt adatok köre:)


     1. vezeték- és keresztnevét,

     2. e-mail címét,

     3. számlázási címét,

     4. fizetési adatait.


      Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei a Szolgáltató, munkavállalóink és online vásárlást, számlázást végző adatfeldolgozó partnereink. A személyes adatok tárolásának időtartama – a (7) bekezdésben foglalt fizetési adatok kivételével – a mindenkori irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.


    7. Fizetési adatokra vonatkozó adatkezelés: A szerződés teljesítése jogcímén a szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása és számla kiállítása céljából kezeljük a velünk vásárlóként szerződött természetes személy fizetési adatait (fizetés módja, kártyatulajdonos neve, bankkártya-adatok). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.


    A kezelt adatok köre: fizetés módja, kártyatulajdonos neve (kártyán szereplő név), kártyaszám, lejárati idő.


    Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése jogcímén alapul. A tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az adatok megadása a szerződéssel vállalt szolgáltatás nyújtásának feltétele.


    Az adatok címzettje: A személyes adatok címzettjei a Szolgáltató online vásárlást, valamint számlázást végző és elősegítő adatfeldolgozó partnere. Az érintett a szolgáltatás díját bankkártyás fizetés vagy banki átutalás útján fizetheti meg, a fizetési adatok címzettje a Szolgáltatóval szerződött, fizetési szolgáltatások lebonyolítását végző adatfeldolgozó. A Szolgáltató fizetési adatokra nem lát rá, kizárólag egy, az adatfeldolgozón keresztül a fizetéshez köthető, de a természetes személyre visszavezethetetlen kódot kap. A fizetési szolgáltatást végző adatfeldolgozó rendelkezik a szükséges biztonságtechnikai és informatikai intézkedésekkel és rendszerekkel, amelyek biztosítják a fizetési adatok biztonságos kezelését. Ha a fizetési szolgáltatás rendszerének ideiglenes működésléptelensége vagy egyéb hiánya esetén szükséges, a fizetési adatokat Szolgáltató titkosítva kezeli.


    Az adatok tárolásának időtartama: A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szolgáltatás nyújtásának befejeztét követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges. Az adatok 8 év után törlésre kerülnek.


   4. A különleges (egészségügyi) adatok kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések és tájékoztatás


    1. a felhasználó mint adatkezeléssel érintett személy, a személyes és különleges (egészségügyi) adatait a Szolgáltató weboldalán vagy alkalmazásában kért információk kitöltésével az abban foglalt egészségügyi információkra (nem, kor, súly, magasság) irányadó kérdések megválaszolásával a Szolgáltató, mint adatkezelő számára megismerhetővé teheti a szolgáltatás nyújtása céljából. A különleges (egészségügyi) adatok felvétele, tárolása és kezelése érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás nyújtásának része. Érintett egészségügyi adatait önkéntesen adja át. Szolgáltatót, mint adatkezelőt a személyes és különleges (egészségügyi) adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Szolgáltató a kapott különleges (egészségügyi) adatokat saját rendszerében, zártan kezeli, azokat más adatfeldolgozónak, harmadik személynek saját szolgáltatása céljából nem adja ki, azokat kizárólag az érintett személy erre irányú kifejezett és egyértelmű, írásbeli kérése és egyértelmű hozzájárulása birtokában szükség esetén továbbítja.


    2. Szolgáltató az érintett hozzájárulását különleges (egészségügyi) adatai kezeléséhez minden esetben a regisztráció megküldésévelegyidejűleg, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás megismerésére történő figyelemfelhívással kéri, és az érintettfelhasználó a hozzájárulását a regisztráció véglegesítésével, így a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adja meg.


    3. Érintett tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása annak jellegéből adódóan kizárólag a regisztráció során kért különleges (egészségügyi) adatainak ismeretében lehetséges, így amennyiben nem járul hozzá ezen adatok Adatkezelő részére való továbbításához és kezeléséhez, úgy a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.


   5. Adatkezelés Szolgáltató közösségi média felületein


    1. Az általunk üzemeltetett közösségi oldal részére, annak oldalán tett adatkezelési panasz nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.


    2. A közösségi oldalon a felhasználók által közzétett személyes adatokat nem kezeljük.

    3. A felhasználókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.


    4. A közösségi oldalakon tett jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Szolgáltatóként, mint a közösségi oldal üzemeltetője előzetes értesítés nélkül kizárhatjuk az érintettet az oldal kedvelői közül és törölhetjük hozzászólását.


    5. Nem felelünk a közösségi oldal felhasználói által a közösségi oldalunkon közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Nem felelünk semmilyen személyes adatok védelmét érintő, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.


    6. Szolgáltató közösségi média felületein az érintett hozzájárulásával jogosult fénykép- vagy videofelvételt közzétenni az érintettről, ide nem értve a tömegfelvételek kategóriáját.


    7. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók a jövőben további közösségi oldalakon létrehozott felületekre is.


  6. fejezet

   Tájékoztatás az adatkezelő és az adatfeldolgozó között fennálló jogok és kötelezettségek érvényesüléséről


   1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában feltüntetett adatfeldolgozók – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – a GDPR Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával kötelesek eljárni, ideértve az adatkezelés biztonságát is.


   2. Az adatfeldolgozókat a Szolgáltató által részükre továbbított, megismerhetővé tett adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.


   3. Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.


   4. Az adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkezzen, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtását köteles biztosítani.


   5. Szolgáltató mint adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenységre írásbeli szerződést köt az adatfeldolgozóval, amely szerződés tartalmazza az adatfeldolgozási jogokat és kötelezettségeket.


   6. Szolgáltató mint adatkezelő jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozónál az (5) bekezdés szerinti szerződés végrehajtását.


  7. Fejezet Adatbiztonsági intézkedések


   1. [Adatbiztonsági intézkedések]

   1. Valamennyi célú és jogalapú adatkezelésünk vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében kötelesek vagyunk megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem érvényesülése érdekében szükségesek.


   2. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.


   3. A személyes adatokat bizalmas adatként minősítjük és kezeljük.


   4. A weboldalunkon át érkező adatok vonatkozásában az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes informatikai rendszer útján végezzük, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.


   5. Ha szükséges okból az érintett természetes személyek adatait adatkezelési tevékenységünk körében erre alkalmas papír alapú dokumentumon kezeljük, azokat székhelyünkön, zártan kezeljük és őrizzük, Adatvédelmi Szabályzatunkban és jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően (jogalap, kezelt adatok köre, megőrzési idő).


   6. A személyes adatok védelme érdekében gondoskodunk az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.


   7. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő személyes adatot tartalmazó dokumentumokhoz csak Szolgáltató férhet hozzá, azokat biztonságosan elzárva tartjuk.


   8. Biztosítjuk az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.


  8. Fejezet

   Az adatvédelmi incidensek kezelése


   1. [Az adatvédelmi incidens fogalma]

    1. Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

     eredményezi. (GDPR Rendelet 4. cikk 12.)


    2. A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek többek között: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél-, partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.


   2. [Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása]

    1. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása Szolgáltatóként a mi feladatunk.


    2. Ha informatikai szolgáltatást végző adatfeldolgozó partnerünk a feladata ellátása során adatvédelmi incidenst észlel, haladéktalanul értesít minket. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.


    3. Adatvédelmi incidens bejelenthető központi e-mail címünkön ([email protected]), ahol felhasználók, ügyfeleink, szerződő partnereink vagy más érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.


    4. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén haladéktalanul megvizsgáljuk a bejelentést, ennek során azonosítjuk az incidenst, eldöntjük, hogy valódi incidensről vagy téves felhívásról van szó. Megvizsgáljuk és megállapítjuk:

     1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

     2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

     3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

     4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

     5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

     6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.


    5. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat behatároljuk, elkülönítjük és gondoskodunk az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően megkezdjük a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.


   3. [Adatvédelmi incidensek nyilvántartása]

    1. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza:

     1. az érintett személyes adatok körét,

     2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

     3. az adatvédelmi incidens időpontját,

     4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

     5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

     6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


    2. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig őrizzük.


   4. [Az adatvédelmi incidensek bejelentése a hatóságnak]

   Azokat az adatvédelmi incidenseket bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak, a GDPR rendelet 33. cikkének (1) bekezdése alapján. A GDPR rendelet azt a követelményt támasztja az adatkezelővel szemben, hogy az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be a felügyeleti hatóságnak.


  9. Fejezet

   Az érintett személy jogai, jogorvoslat


   Az alábbiakban tájékoztatjuk a személyes adatok védelme tekintetében az Önt és más érintett természetes személyt megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségeiről. Az érintett kérelmének benyújtására, kezelésére a XI. fejezetben foglaltak irányadók.


   1. [Előzetes tájékozódáshoz való jog és hozzáféréshez való jog]

    Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tájékoztatást az [email protected] e-mail címünkön keresztül kérhet. Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megadjuk a kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy megismerje milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeljük; továbbá kinek, mikor, milyen jogszabály alapján és mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést, kinek továbbítjuk személyes adatait; adataihoz hozzáférésünk milyen forrásból származik; alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt és ha igen, annak logikáját, továbbá profilalkotás esetén arról tájékoztatjuk.

    Személyes adatairól másolatot kérhet, azt első alkalommal díjmentesen bocsátjuk rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy annak érdekében, hogy az adatbiztonság követelményeit teljesíteni tudjuk, adatkérés és másolatkészítés esetén jogosultak vagyunk meggyőződni személyazonosságáról.


   2. [A helyesbítéshez való jog]

    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben hitelt érdemlően igazolja az érintett a helyesbített adat pontosságát, kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük és erről megadott elérhetőségén értesítjük az érintettet.


   3. [A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)]

    Az érintett jogosult arra, hogy 1. pontban megadott elérhetőségünkön keresztül kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

    törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat

    indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (GDPR Rendelet 17. cikk) Amennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható. A törlés során adatkezelő köteles a bevont adatfeldolgozókat is értesíteni a törlési kötelezettségről.


    Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


    1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

    2. adatkezelő által megszabott tárolási időtartam lejárt;

    3. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

    4. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

    5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

    6. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

    7. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


   4. [Az adatkezelés korlátozásához való jog]

    Az érintett jogosult arra, hogy 1. pontban megadott elérhetőségünkön keresztül kérje az adatkezelés korlátozását ha a GDPR rendeletben meghatározott alábbi feltételek teljesülnek:


    1. vitatja a személyes adatai pontosságát (ellenőrzésünk idejére korlátozzuk);

    2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

    3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

    4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (arra az időtartamra korlátozzuk, amíg megállapításra kerül az adatkezelő jogos indokának elsőbbsége).


   5. [ A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség]

    Minden olyan címzettet tájékoztunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk e címzettekről. (GDPR Rendelet 19. cikk)


   6. [Az adathordozhatósághoz való jog]

    A GDPR Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. (GDPR Rendelet 20. cikk)


   7. [A tiltakozáshoz való jog]

    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk

    (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló okból. (GDPR Rendelet 21. cikk) Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, olyan jogos indok alapján, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel szemben vagy amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.


   8. [Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást]

    Profilalkotást, automata döntéshozatalt, automata mechanizmust nem használunk, illetve nem végzünk. Nem engedélyezzük automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás végzését adatfeldolgozóink számára sem, ide nem értve ha ehhez az érintett külön, írásban hozzájárult. Emellett tájékoztatjuk, hogy minden érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (GDPR rendelet 22. cikk)


   9. [Korlátozások]

    Az adatkezelőként ránk vagy adatfeldolgozó partnerünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel, a GDPR rendeletben meghatározott esetekben korlátozhatja a GDPR rendeletben meghatározott egyes jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében a személyes adatok kezelésére vonatkozó (GDPR rendelet 5. cikk) jogok és kötelezettségek hatályát. (GDPR rendelet 23. cikk) Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.


   10. [Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről]

   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettet az adatvédelmi incidensről. (GDPR Rendelet 34. cikk)


  10. fejezet

   Az érintett jogorvoslathoz való joga


   1. [A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)]

    Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet. (GDPR Rendelet 77. cikk)

   2. [A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog]

    Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (GDPR Rendelet 78. cikk)


   3. [Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog]

   Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR Rendelet szerinti jogait. (GDPR Rendelet 79. cikk) Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi követelményeket panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz – elérhetőségét a XI. fejezet 2. pontjában találja –, valamint lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben sorok kívül jár el. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be keresetét.


  11. Fejezet

Az érinett kérelmének előterjesztése, adatkezelő intézkedései


 1. [Intézkedések az érintett kérelme alapján]

  1. Az érintett a jelen Tájékoztatóban foglalt esetekben kérelmét elsődlegesen a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levélben nyújthatja be. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha valamely menthető okból nem szereztünk tudomást a kérelem beérkezéséről, úgy tudomásszerzést követően az érintett haladéktalan tájékoztatása mellett, soron kívül kötelesek vagyunk eljárni.


  2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet.


  3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadnunk, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


  4. Ha nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


  5. A GDPR Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költséget számíthatunk fel vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket, mint adatkezelőt terhel.


  6. Ha adatkezelőként megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.


 2. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

  1. A lengyel Nemzeti Adatvédelmi Hatóság irodája (amely hatóság a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkezik) Cím: ul. Stawki 2 00-193 Varsó

   Telefonszám: 22 531 03 00

   E-mail cím: [email protected]


  2. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetősége további tájékozódás céljából:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weboldal: http://naih.hu Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: [email protected]u Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Azért használunk Cookie-kat, hogy a legjobb élményeket szerezd a weboldalunkon.

Tudj meg többet

Elfogad